Syarat Penggunaan

 

DENGAN MENGGUNAKAN THISLAH LAMAN WEB, ANDA BERSETUJU UNTUK THE TERMS PENGGUNAAN; JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU, JANGAN GUNAKAN THIS LAMAN WEB.

 

Terima kasih kerana memilih untuk melawati www.ipollo.com ("Tapak Web ini") .Ciri tapak web dan produk serta perkhidmatan yang diterbitkan di Laman Web ini ("Perkhidmatan") disediakan oleh Ipollo HK Limited dan/atau anak syarikatnya, ahli gabungan ("iPollo"atau"Kami"). Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda telah mengakui dan bersetuju bahawa: (1) anda telah mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai dalam bidang kuasa yang berkenaan dan; (2)anda telah membaca dan bersetuju menerima Syarat Penggunaan ini (“Syarat Penggunaan” ).

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, iPollo berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menukar, mengubah suai, menambah atau mengalih keluar bahagian Syarat Penggunaan, pada bila-bila masa. Anda bertanggungjawab menyemak Syarat Penggunaan secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan Laman Web ini berikutan penyiaran perubahan bermakna anda menerima dan bersetuju dengan perubahan tersebut.

Selain mematuhi Syarat Penggunaan, kadangkala Syarat Perkhidmatan tambahan mungkin dikenakan. (contohnya, semasa membuat pesanan, anda juga akan tertakluk kepada polisi pesanan serta terma dan syarat). Jika Syarat Penggunaan tidak konsisten dengan Syarat Perkhidmatan, Syarat Perkhidmatan tersebut akan dikawal.

Dengan mengakses, menggunakan atau cuba menggunakan iPollo Services dalam sebarang kapasiti, anda mengakui bahawa anda menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan. Jika anda tidak bersetuju, jangan akses Laman Web ini atau gunakan Perkhidmatan kami.

 

1. Ckandungan

 • Semua teks, grafik, antara muka pengguna, antara muka visual, corak, carta, gambar, tanda dagangan, logo, bunyi, muzik, video, animasi, karya seni dan kod komputer (secara kolektif, "Kandungan"), termasuk tetapi tidak terhad kepada reka bentuk, struktur, pemilihan, penyelarasan, ekspresi, "rupa dan rasa" dan susunan Kandungan tersebut, yang terkandung di Laman Web ini dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh atau kepada iPollo, dan dilindungi oleh pakaian perdagangan, hak cipta, paten dan undang-undang tanda dagangan, dan pelbagai hak harta intelek lain dan undang-undang persaingan tidak adil.
 • Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan secara nyata dalam Syarat Penggunaan, tiada bahagian dari Laman Web ini dan tiada Kandungan boleh disalin, diterbitkan semula, diterbitkan semula, dimuat naik, disiarkan, dipaparkan secara umum, dikodkan, diterjemahkan, dihantar atau diedarkan dalam apa jua cara (termasuk "mencerminkan") kepada mana-mana komputer lain, pelayan, tapak Web atau medium lain untuk penerbitan atau pengedaran atau untuk mana-mana perusahaan komersial, tanpa kebenaran bertulis nyata iPollo terlebih dahulu.
 • Anda boleh menggunakan maklumat mengenai iPolloproducts dan perkhidmatan yang sengaja disediakan oleh iPollo untuk memuat turun daripada Tapak Web ini, dengan syarat anda (1) menggunakan maklumat sedemikian dengan teruk untuk tujuan maklumat peribadi anda bukan komersial dan tidak menyalin atau menyiarkan maklumat sedemikian pada mana-mana komputer rangkaian atau menyiarkannya dalam mana-mana media, (2) tidak membuat pengubahsuaian kepada mana-mana maklumat sedemikian, (3) tidak membuat sebarang representasi atau jaminan tambahan yang berkaitan dengan maklumat atau dokumen tersebut yang mengandungi maklumat sebegitu, dan (4) tidak mengalih keluar sebarang bahasa notis proprietari dalam semua salinan dokumen tersebut.

 

2. USage Standard

 • Laman Web ini tidak boleh digunakan secara haram atau untuk sebarang tujuan yang dilarang dalam Syarat Penggunaan ini, dan Laman Web ini dan Kandungannya juga tidak boleh digunakan untuk melanggar hak undang-undang dan kepentingan orang atau organisasi lain.
 • Anda tidak boleh menggunakan sebarang bentuk peranti, program atau algoritma untuk mengakses, mendapatkan, menyalin atau memantau mana-mana bahagian Laman Web ini atau Kandungannya Selain itu, anda tidak boleh melawati, mendapatkan atau menyalin sebarang bahan, dokumen, atau maklumat di Laman Web ini melalui sebarang kaedah yang tidak disediakan oleh Laman Web ini.
 • Anda tidak boleh cuba mengakses secara haram, menyahkod atau menggunakan mana-mana kaedah haram lain untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran ke Laman Web ini, Kandungannya atau Perkhidmatannya. Anda tidak boleh menjejak, mencari balik, menyahsulit, atau menyahkod sebarang maklumat pelanggan di Laman Web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada ID pengguna selain anda sendiri, kepada sumbernya, atau mengeksploitasi Laman Web ini atau sebarang perkhidmatan atau maklumat yang disediakan atau ditawarkan oleh atau melalui Laman Web ini, dalam apa jua cara di mana tujuannya adalah untuk mendedahkan sebarang maklumat, termasuk tetapi tidak terhad kepada pengenalan atau maklumat peribadi, selain daripada maklumat anda sendiri, seperti yang diperuntukkan oleh Laman Web ini.
 • Anda tidak boleh melanggar mana-mana mekanisme keselamatan atau langkah pengesahan yang digunakan oleh atau dipautkan ke Laman Web ini. Anda tidak boleh menyiasat, mengimbas atau menguji apa-apa kelemahan rangkaian Laman Web ini atau yang dikaitkan dengannya, atau melancarkan sebarang bentuk serangan terhadapnya.
 • Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mengambil sebarang tindakan yang mengenakan beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada infrastruktur Laman Web ini atau sistem atau rangkaian iPollo, atau mana-mana sistem atau rangkaian yang disambungkan ke Laman Web ini atau kepada
 • Anda bersetuju untuk tidak menggunakan mana-mana peranti, perisian atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu kerja yang betul bagi Laman Web ini atau sebarang transaksi yang dijalankan di Laman Web ini, atau dengan mana-mana orang lain menggunakan Laman Web ini.
 • Anda tidak boleh memalsukan pengepala atau memanipulasi pengecam untuk menyamarkan asal usul mana-mana mesej atau penghantaran yang anda hantar ke iPolloon atau melalui Tapak Web ini atau mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan pada atau melalui Laman Web ini. Anda tidak boleh berpura-pura bahawa anda adalah, atau bahawa anda mewakili, orang lain, atau menyamar sebagai mana-mana individu atau entiti lain.
 • Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini atau mana-mana Kandungan untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh Terma Penggunaan, atau untuk meminta pelaksanaan sebarang aktiviti haram atau aktiviti lain yang melanggar hak iPollo atau orang lain.
 • Anda mestilah cukup umur dan kapasiti yang sah untuk menggunakan Laman Web ini. iPollo tidak membenarkan kanak-kanak bawah umur menggunakan perkhidmatan iPollo dan membeli sebarang produk iPollo. Kanak-kanak di bawah umur dilarang sama sekali daripada menggunakan dan mengendalikan produk iPollo, dan iPollo tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang disebabkan oleh pengurusan, penyimpanan dan penempatan produk iPollo anda yang tidak betul.

 

3. Aakaun, Password dan Skeselamatan

 • Anda mungkin perlu mendaftarkan iPolloID atau log masuk ke iPollo ID anda untuk mengakses fungsi atau perkhidmatan tertentu di Tapak Web ini. Dengan mendaftar untuk akaun iPollo, anda mewakili dan menjamin bahawa anda adalah orang yang memperoleh produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh iPollo secara sah di bawah undang-undang bidang kuasa anda.
 • Anda menerima tanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi kerahsiaan maklumat akaun anda, termasuk kata laluan anda. Anda menerima tanggungjawab penuh untuk sebarang dan semua tindakan yang berlaku pada atau terhadap akaun anda sekiranya anda gagal mengekalkan keselamatan dan kerahsiaan maklumat tersebut.
 • Jika anda mendapati bahawa akaun anda mempunyai penyelewengan atau keabnormalan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kata laluan yang ditukar atau akaun dilog masuk atau digunakan oleh orang yang tidak dibenarkan, anda harus memberitahu iPollo Jika kegagalan anda untuk mengekalkan kerahsiaan daripada maklumat akaun anda membawa kepada akaun anda digunakan oleh orang lain, yang seterusnya membawa kepada kerosakan kepada iPolloor pelawat lain ke tapak web ini, anda mungkin bertanggungjawab untuk kerosakan tersebut
 • Anda tidak boleh menggunakan iPolloID orang lain pada bila-bila masa tanpa kebenaran nyata pemegang akaun. iPollo tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang timbul daripada kegagalan anda untuk mematuhi kewajipan ini.

 

4. Privasi

 • Dasar Privasi IPollo terpakai untuk penggunaan Laman Web ini, dan syaratnya dijadikan sebahagian daripada Terma Penggunaan melalui rujukan ini. Butiran Dasar Privasi iPollo boleh dilihat di Laman Web ini. Selain itu, perlu diingatkan bahawa pautan rangkaian dan data yang dihantar antara anda dan Laman Web ini tidak sepenuhnya selamat atau sulit, dan ada kemungkinan maklumat dan data yang anda hantar ke Laman Web ini boleh dipintas oleh orang lain. iPollo tidak dapat menjamin keselamatan dan kerahsiaan pautan rangkaian dan data yang dihantar antara anda dan Laman Web ini. Anda memahami bahawa sebarang mesej atau maklumat yang anda hantar ke Laman Web ini mungkin dibaca atau dipintas oleh orang lain, walaupun terdapat notis khas bahawa penghantaran tertentu (contohnya, maklumat kad kredit) disulitkan.

 

 1. Harta Intelek
  • Kandungan dalam Laman Web ini dimiliki oleh iPollo dan/atau pihak ketiga dan dilindungi oleh harta intelek yang berkenaan dan undang-undang lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta. Tiada lesen diberikan berkenaan dengan hak harta intelek tersebut. Penggunaan Laman Web ini oleh anda tidak memberikan, memindahkan atau memberikan kepada anda sebarang hak, tajuk atau kepentingan dalam Kandungan.
  • Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan Kandungan dalam apa cara sekalipun kecuali untuk penggunaan perkhidmatan yang tersedia di Laman Web ini dengan mematuhi Syarat Penggunaan. Laman Web ini hanya boleh digunakan untuk tujuan peribadi dan bukan komersial. Anda tidak boleh mencetak, menyalin, mengubah suai, menerbitkan, mengeluarkan semula, mengedar, menghantar semula, memindahkan, memuat naik, memuat turun, menyimpan, memaparkan di khalayak ramai, menjual, melesenkan, kejuruteraan terbalik, menyahhimpun atau membuka Kandungan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada iPollo, simpan dan kecuali setakat yang dibenarkan oleh undang-undang hak cipta dan/atau untuk memuat turun dan mencetak Kandungan untuk tujuan penyimpanan rekod peribadi sahaja.
  • "Logo iPolloMiner" yang disebut dalam Tapak Web ini merujuk kepada tanda dagangan, logo, reka bentuk dan simbol yang dipegang secara sah oleh iPollo pada masa ini atau pada masa hadapan, termasuk tanpa had IPOLLO、IPOLLOMINER、iPolloMiner、PineappleMiner (secara kolektif "iPollo Logo Pelombong”). Logo yang disebut di atas dimiliki oleh iPollo mengikut undang-undang, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak tanda dagangan, paten, hak cipta, rahsia dagangan, dll. Tanpa kebenaran bertulis daripada iPollo, mana-mana organisasi atau individu tidak boleh:
 • menggunakan atau membenarkan mana-mana pekerjanya menggunakan kesemua atau sebahagian daripada hak dan faedah logo iPollo Miner ;
 • gunakan logo yang mengelirukan serupa dengan Logo Miner iPollo;
 • gunakan mana-mana tanda dagangan yang berkaitan dengan iPolloMiner Logo atau sertakan mana-mana iPollo Miner Logo;
 • senarai logo Miner iPollo dalam apa jua cara di tapak web atau mana-mana platform termasuk tetapi tidak terhad kepada Wechat, Weibo, Facebook, Twitter dan mana-mana tapak rangkaian sosial lain, atau pautan ke tapak web iPollo daripada tapak web atau platform yang dimilikinya .
  • Anda juga tidak boleh terlibat dalam apa-apa kelakuan yang melanggar, melanggar atau menyalahgunakan mana-mana hak harta intelek iPollo atau mana-mana pihak lain, dan pelanggaran, pelanggaran atau penyelewengan sedemikian akan mengakibatkan pelanggaran Syarat Penggunaan Tiada kebenaran atau kebenaran diberikan kepada anda untuk menggunakan, atau membenarkan orang lain menggunakan ikon, alamat tapak, atau apa-apa cara lain iPollo untuk memautkan hyperlink tapak Internet lain dengan mana-mana halaman dalam Laman Web melainkan dibenarkan secara khusus oleh iPollo secara bertulis.

 

6. Pautan ke Tapak Lain dan ke iPollo Tapak

 • Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke Laman Web pihak ketiga bebas yang lain ("Laman Terpaut"). Tapak Terpaut ini disediakan semata-mata sebagai kemudahan kepada pelawat kami. iPollo tidak memberikan sebarang jaminan nyata atau tersirat mengenai Kandungan, perkhidmatan dan maklumat yang diberikan pada Tapak Terpaut, dan pautan ini juga tidak boleh dianggap sebagai pengesyoran atau kebenaran oleh iPollo berkaitan dengan Tapak Terpaut ini. Tapak Terpaut tersebut tidak berada di bawah kawalan iPollo, dan iPollo tidak bertanggungjawab dan tidak mengendors kandungan Tapak Terpaut tersebut, termasuk sebarang maklumat atau bahan yang terkandung pada Tapak Terpaut tersebut. Anda perlu membuat pertimbangan bebas anda sendiri mengenai interaksi anda dengan Tapak Terpaut ini.

 

7. Rpemeliharaan Hak

 • iPollo berhak untuk melakukan tindakan berikut pada bila-bila masa tanpa memberi notis: (1) Menggantung atau menamatkan operasi, atau akses kepada, semua atau sebahagian daripada Laman Web ini pada bila-bila masa, tanpa mengira sebabnya; (2) Membetulkan atau mengubah semua atau sebahagian daripada Kandungan Laman Web ini serta mana-mana dasar, terma atau klausa yang berkenaan; (3)Tangguhkan operasi semua atau sebahagian daripada Laman Web untuk tujuan penyelenggaraan, pengubahan ralat, atau perubahan lain sedemikian pada selang masa yang tetap atau tidak tetap.

 

8. Stindakan dan Dasar Eksport

 • iPollodoes tidak terlibat dalam sebarang transaksi, secara langsung atau tidak langsung, dengan negara, wilayah atau orang yang disekat, atau mengambil bahagian dalam sebarang transaksi yang melibatkan negara, wilayah atau orang yang disekat. Anda tidak boleh menggunakan sebarang produk dan perkhidmatan iPollo jika anda tertakluk kepada sekatan A.S. atau sekatan yang selaras dengan undang-undang A.S. yang dikenakan oleh kerajaan negara tempat anda berada. Anda mesti mematuhi semua sekatan eksport dan eksport semula A.S. atau lain yang mungkin dikenakan pada barangan, perisian, teknologi dan perkhidmatan.

 

9. Pproduk S upply

 • Produk, perkhidmatan dan penerangan berkaitan yang dipaparkan pada Laman Web ini mungkin berbeza di negara dan wilayah yang berbeza. Jika anda memerlukan maklumat produk atau perkhidmatan tertentu, sila hubungi kakitangan perkhidmatan pelanggan kami.
 • Anda mengakui dan bersetuju bahawa sifat produk dalam Laman Web ini bukanlah elektronik pengguna seumur hidup, dan semua pesanan dibuat mengikut keperluan yang ditentukan oleh Semua jualan adalah muktamad. Tiada bayaran balik akan diberikan.

 

10. Dpenafi

 • SEMUA KANDUNGAN LAMAN WEB INI HANYA TERSEDIA UNTUK KEGUNAAN CINVENIENT ANDA. IPOLLO TIDAK MENJANJIKAN BAHAWA LAMAN ATAU SEBARANG KANDUNGAN, PERKHIDMATAN ATAU CIRI LAMAN INI AKAN BEBAS RALAT ATAU TIDAK TERGANGGU, ATAU SEBARANG KECACATAN AKAN DIPERBAIKI ATAU PENGGUNAAN ANDA LAMAN WEBAKAN MENYEDIAKAN HASIL TERTENTU. IPOLLO TIDAK MENJAMIN KESEDIAAN, KESINAMBUNGAN DAN KEBOLEHCAPAIAN LAMAN WEB INI, SEBAGAINYA PERKHIDMATANNYA.LAMAN WEB INI DAN KANDUNGANNYA DISEDIAKAN SECARA 'SEBAGAIMANA ADANYA' ANDA, SEBAGAI PENGGUNA, TANGGUNG SEMUA TANGGUNGJAWAB UNTUK PENGGUNAAN LAMAN WEB INI DAN MANA-MANA ​​LAMAN WEB YANG BERPAUT DENGANNYA. JIKA ANDA BERASA TIDAK PUAS HATI DENGAN SEMUA ATAU MANA-MANA ​​BAHAGIAN LAMAN WEB INI, SATU-SATUNYA KURSUS TINDAKAN PEMULIHAN ANDA ADALAH BERHENTI MENGGUNAKAN SEMUA ATAU SEBAHAGIAN LAMAN WEB INI, KERANA HAD REMEDI MENJADI SEBAHAGIAN DARI PERJANJIAN ANDA DENGAN BERKENAAN PENGGUNAAN LAMAN WEB INI.
 • MAKLUMAT YANG DITERBITKAN DI LAMAN WEB INI MENGENAI JENIS PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG TERSEDIA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA FUNGSI PRODUK, KONFIGURASI, PARAMETER, PIAWAI TEKNIKAL, KAEDAH PERKHIDMATAN DAN PERKHIDMATAN BARANGAN. FUNGSI, KONFIGURASI, PARAMETER DAN STANDARD TEKNIKAL MANA-MANA ​​PRODUK YANG DIBERIKAN BOLEH DISESARAKAN PADA PERINGKAT-PERINGKAT YANG BERBEZA DALAM KITARAN HIDUP PRODUK ITU DAN MUNGKIN MENGAMBIL BEBERAPA MASA UNTUK IPOLLOKEMASKINI KORESTO MAKLUMAT. OLEH ITU, MUNGKIN TERDAPAT BEBERAPA VARIASI ANTARA MAKLUMAT PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG ANDA LIHAT DI LAMAN WEB INI DAN PRODUK SEBENAR YANG ANDA BELI ATAU PRODUK UNTUK DIJUAL DI PASARAN ANDA.IPOLLO TIDAK MENJAMIN , KELENGKAPAN ATAU KEBOLEHPERCAYAAN KANDUNGAN LAMAN WEB INI.
 • PENAFIAN DI ATAS TERPAKAI KEPADA SEBARANG KEROSAKAN, LIABILITI ATAU KECEDERAAN YANG DISEBABKAN OLEH SEBARANG KEGAGALAN PRESTASI, KESILAPAN, KETINGGALAN, GANGGUAN, PENGHAPUSAN, KECACATAN, KELEWATAN DALAM PENGENDALIAN ATAU PENGHANTARAN, PENANGGUHAN TALIAN KOMPUTER. ATAU AKSES TANPA KEBENARAN KEPADA, PENGGUNAAN, ATAU PENGGUNAAN, SAMA ADA UNTUK MELANGGAR KONTRAK, TORT, KECUAIAN ATAU SEBARANG PUNCA TINDAKAN LAIN.

 

11. Ltiruan Liabiliti

 • SAYAN TIADA ACARA IPOLLODAN AHLINYA BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA UNTUK SEBARANG TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, AKIBAT ATAU KEROSAKAN PUNITIF (TERMASUK KERUGIAN ATAS KEHILANGAN KEUNTUNGAN, MUHIBAH, ATAU SEBARANG KERUGIAN TIDAK KETARA LAIN) YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN AKSES ANDA KEPADA ATAU PENGGUNAAN ATAU KETIDAKPUPAYAAN ANDA UNTUK AKSES ATAU PENGGUNAAN, LAMAN ATAU MANA-MANA ​​BAHAN KEGUNAAN, MELALUI LAMAN INI, SAMA ADA BERDASARKAN WARANTI, KONTRAK, TORT (TERMASUK KECUAIAN), STATUT ATAU MANA-MANA ​​TEORI UNDANG-UNDANG LAIN DAN SAMA ADA MANA-MANA ​​ENTITI TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN.
 • JIKA PENGGUNAAN LAMAN WEB INI ANDA MENGHASILKAN SEBARANG BENTUK KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN, LIABILITI LENGKAP DAN MAKSIMUM YANGIPOLLO DAN ANGGARAN AFILIASINYA TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH JUMLAH SEBARANG YURAN LANGGANAN ATAU YURAN SERUPA BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ATAU FUNGSI ANDA LAMAN WEB INI.

 

12. Tanggung Rugi

 • Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan iPollo, pegawai, pengarah, pemegang saham, pendahulunya, pengganti kepentingan, pekerja, ejen, anak syarikat dan sekutunya, tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan, kerugian, liabiliti, tuntutan atau perbelanjaan (termasuk peguam ' yuran), dibuat terhadap iPolloby mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Tapak ini oleh anda.

 

13. Pelanggaran Syarat Penggunaan

 • 13.1 iPollo boleh mendedahkan apa-apa maklumat yang kami ada tentang anda (termasuk identiti anda) jika kami menentukan bahawa pendedahan tersebut perlu berkaitan dengan sebarang penyiasatan atau aduan mengenai penggunaan Laman Web ini oleh anda, atau untuk mengenal pasti, menghubungi atau membawa tindakan undang-undang terhadap seseorang yang mungkin menyebabkan kecederaan atau campur tangan (sama ada secara sengaja atau tidak sengaja) hak atau harta iPollo, atau hak atau harta pelawat atau pengguna Laman Web ini, termasuk pelanggan iPollo.iPollo berhak pada setiap masa untuk mendedahkan sebarang maklumat yang iPollo anggap perlu untuk mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan kerajaan yang terpakai. dengan syarikat dan organisasi lain untuk tujuan perlindungan penipuan.
 • 13.2 Anda mengakui dan bersetuju bahawa iPollo boleh mengekalkan sebarang penghantaran atau komunikasi oleh anda dengan iPollo melalui Laman Web ini atau mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan pada atau melalui Tapak Web ini, dan mungkin juga mendedahkan data sedemikian jika perlu berbuat demikian oleh undang-undang atau iPollo menentukan bahawa pemeliharaan atau pendedahan sedemikian adalah semunasabahnya diperlukan untuk (1) mematuhi proses undang-undang, (2) menguatkuasakan Syarat Penggunaan, (3) membalas dakwaan bahawa mana-mana data sedemikian melanggar hak orang lain, atau (4 ) melindungi hak, harta atau keselamatan peribadi iPollo, pekerjanya, pengguna atau pelawat ke Tapak Web ini dan orang ramai.
 • 13.3 Anda bersetuju bahawa iPollo boleh, mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis awal, menamatkan akses anda ke Laman Web ini dan/atau menyekat akses masa hadapan anda ke Laman Web ini jika kami menentukan bahawa anda telah melanggar Syarat Penggunaan atau perjanjian atau garis panduan lain yang mungkin dikaitkan dengan penggunaan Laman Web ini oleh anda. Anda juga bersetuju bahawa sebarang pelanggaran Syarat Penggunaan oleh anda akan membentuk amalan perniagaan yang menyalahi undang-undang dan tidak adil, dan akan menyebabkan kemudaratan yang tidak boleh diperbaiki kepada iPollo, yang mana ganti rugi kewangan tidak mencukupi, dan anda bersetuju menerima  sebarang bantuan injunksi atau saksama yang dianggap oleh iPollo. perlu atau sesuai dalam keadaan sedemikian. Remedi ini adalah tambahan kepada mana-mana remedi lain yang mungkin ada pada iPollo di sisi undang-undang atau dalam ekuiti.
 • 13.4 Anda bersetuju bahawa iPollo boleh, mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis awal, menamatkan akses anda ke Laman Web ini, atas sebab, yang termasuk (tetapi tidak terhad kepada) (1) permintaan oleh undang-undang penguatkuasaan atau agensi kerajaan lain, (2) permintaan oleh anda (pemadaman akaun yang dimulakan sendiri), (3) pemberhentian atau pengubahsuaian material Laman Web ini atau sebarang perkhidmatan yang ditawarkan pada atau melalui Laman Web ini, atau (4) isu atau masalah teknikal yang tidak dijangka .
 • 13.5 Jika iPollo mengambil sebarang tindakan undang-undang terhadap anda akibat pelanggaran Syarat Penggunaan anda, iPollo akan berhak untuk mendapatkan semula daripada anda, dan anda bersetuju untuk membayar, semua peguam yang munasabah. yuran dan kos tindakan sedemikian, sebagai tambahan kepada sebarang pelepasan lain yang diberikan kepada iPollo. Anda bersetuju bahawa iPollo tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk penamatan akses anda ke Laman Web ini akibat daripada sebarang pelanggaran Terma Penggunaan.

 

14. Undang-undang yang terpakai dan bidang kuasa pertikaian

 • Terma Penggunaan hendaklah ditafsir dan dikuatkuasakan mengikut undang-undang Hong Kong, tanpa memberi kesan kepada percanggahan undang-undang, peraturan atau prinsip.
 • Sebarang pertikaian, kontroversi, perbezaan atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat Penggunaan, termasuk kesahihan, tafsiran, prestasi, pelanggaran atau penamatannya atau sebarang pertikaian mengenai kewajipan bukan kontrak yang timbul daripada atau berkaitan kepadanya hendaklah dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui timbang tara yang ditadbir oleh Pusat Timbang Tara Antarabangsa Hong Kong (HKIAC) melalui timbang tara di bawah Peraturan Timbang Tara UNCITRAL yang berkuat kuasa apabila Notis Timbang Tara diserahkan. Pihak berkuasa melantik ialah Pusat Timbang Tara Antarabangsa Hong Kong. Undang-undang klausa timbang tara ini ialah undang-undang Hong Kong. Kerusi timbang tara ialah Hong Kong. Bilangan penimbang tara hendaklah seorang. Prosiding timbang tara hendaklah dijalankan dalam bahasa Inggeris. Keputusan dan anugerah timbang tara adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak di sini.

 

15. SDasar, Pengubahsuaian dan Kebolehpisahan

 • Sila semak dasar kami yang lain yang dipaparkan pada Tapak Web ini Dasar ini juga mengawal penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda. Kami berhak untuk membuat perubahan pada tapak, dasar, Terma Perkhidmatan dan Syarat Penggunaan kami pada bila-bila masa. Jika mana-mana syarat ini dianggap tidak sah, tidak sah, atau atas apa-apa sebab tidak boleh dikuatkuasakan, syarat itu akan dianggap boleh diasingkan dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana syarat yang tinggal.

 

 

Maklumat yang terkandung dalam Website ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Dikemas kini oleh Pasukan Undang-undang iPollo pada 6 Januari 2022

 

 

 

.