Dasar Gabungan

Jadual Komisen Program Gabungan

Jadual Yuran Pengiklanan Program Bersekutu (“Jadual”) ini adalah sebahagian daripada Perjanjian Operasi yang mengawal penyertaan anda dalam Program Bersekutu. Jadual ini menerangkan kadar yuran pengiklanan yang mungkin anda peroleh sebagai peserta dalam Program. Ia juga menerangkan had yang dikenakan untuk memperoleh yuran pengiklanan pada Produk tertentu.

Dari semasa ke semasa, kami boleh mengubah suai Jadual ini mengikut Perjanjian Operasi. Semua istilah berhuruf besar yang digunakan di bawah yang tidak ditakrifkan pada halaman ini mempunyai makna yang diberikan kepada mereka dalam Perjanjian Operasi.

Sepanjang setiap bulan kalendar, anda mungkin memperoleh yuran pengiklanan untuk Pembelian yang Layak. Kebanyakan yuran pengiklanan dikira sebagai peratusan Hasil Layak berdasarkan jadual di bawah dan tertakluk kepada pengehadan yang diterangkan dalam bahagian "Penghadan pada Kadar Yuran Pengiklanan untuk Produk Tertentu" di bawah. Kami juga mungkin menawarkan yuran pengiklanan dalam bentuk hadiah atau tawaran istimewa lain seperti yang diterangkan dalam bahagian "Tawaran dan Promosi Istimewa" di bawah. "Hasil Layak" bermaksud jumlah yang kami terima daripada Pembelian Layak pelanggan, tidak termasuk kos penghantaran, pengendalian dan pembungkusan hadiah, cukai dan caj perkhidmatan, dan ditolak sebarang rebat, yuran pemprosesan kad kredit, pemulangan dan hutang lapuk.

Struktur yuran pengiklanan standard Program diterangkan dalam Jadual 1. Kadar yuran pengiklanan yang mungkin anda peroleh akan berbeza-beza bergantung pada kategori Produk yang dihantar, distrim atau dimuat turun (seperti yang berkenaan) dalam bulan kalendar tertentu yang membentuk Kelayakan Pembelian. Kami akan menentukan klasifikasi Produk dalam setiap kategori yang dinyatakan dalam Jadual 1 di bawah atau sebaliknya diterangkan pada halaman ini.

Struktur Suruhanjaya Standard

Komisen standard sehingga 3% diberikan pada semua produk, tidak termasuk yang disenaraikan di bawah.

Tawaran dan Promosi Istimewa

Tiada tawaran istimewa sedang dijalankan pada masa ini

Nota Penting

Dari semasa ke semasa, kami mungkin membuat perubahan pada kadar yuran pengiklanan termasuk tetapi tidak terhad kepada 1.) Tidak termasuk produk atau kategori produk tertentu daripada memperoleh yuran pengiklanan dan/atau 2.) Kurangkan atau Naikkan yuran pengiklanan untuk tertentu produk atau kategori produk. Kami juga mungkin menjalankan tawaran atau promosi masa khas atau terhad di mana anda mungkin memperoleh yuran pengiklanan pada Produk atau kategori Produk yang sebelum ini dikecualikan daripada memperoleh yuran pengiklanan, atau anda mungkin memperoleh peningkatan kadar yuran pengiklanan daripada yang dinyatakan di atas.

Kami mungkin memberitahu anda tentang pengecualian ini, perubahan kadar, tawaran istimewa atau promosi dengan mengemas kini halaman ini atau melalui e-mel, catatan blog atau cara lain.

Lampiran 1:

Jadual Komisen Program Gabungan

Jadual Komisen Program Gabungan ini (“Jadual”) ialah sebahagian daripada Perjanjian Operasi yang mengawal penyertaan anda dalam Program Gabungan. Jadual ini menerangkan kadar yuran pengiklanan yang mungkin anda peroleh sebagai peserta dalam Program. Ia juga menerangkan had yang dikenakan untuk memperoleh yuran pengiklanan pada Produk tertentu.

Dari semasa ke semasa, kami boleh mengubah suai Jadual ini mengikut Perjanjian Operasi. Semua istilah berhuruf besar yang digunakan di bawah yang tidak ditakrifkan pada halaman ini mempunyai makna yang diberikan kepada mereka dalam Perjanjian Operasi.

Sepanjang setiap kalendar suku, anda mungkin memperoleh yuran pengiklanan untuk Pembelian yang Layak.    Kebanyakan yuran pengiklanan dikira sebagai peratusan Hasil Layak berdasarkan Jadual 1 di bawah dan tertakluk kepada penghadan yang diterangkan dalam bahagian “Penghadan pada Kadar Yuran Pengiklanan untuk Produk Tertentu” di bawah.Kami juga mungkin menawarkan yuran pengiklanan dalam bentuk hadiah atau tawaran istimewa lain seperti yang diterangkan dalam bahagian “Tawaran dan Promosi Istimewa” di bawah “Hasil Layak” min amaun yang kami terima daripada pelanggan Pembelian yang Layak.

Struktur yuran pengiklanan standard Program diterangkan dalam Jadual 1.  Kadar yuran pengiklanan yang mungkin anda peroleh akan berbeza-beza bergantung pada kategori Produk yang dihantar, distrim atau dimuat turun (seperti yang berkenaan) dalam suku kalendar tertentu yang membentuk Kelayakan Pembelian. Kami akan menentukan klasifikasi Produk dalam setiap kategori yang dinyatakan dalam Jadual 1 di bawah atau sebaliknya diterangkan pada halaman ini.

Jadual 1

Item

Sstandard Cpelepasan

Nota

Semua Produk

3%

/

 

Penghadan pada Kadar Yuran Pengiklanan untuk Produk Tertentu

Tiada had pada masa ini

Tawaran dan Promosi Istimewa

Tiada tawaran istimewa sedang dijalankan pada masa ini

Nota Penting

Dari semasa ke semasa, kami mungkin membuat perubahan pada kadar yuran pengiklanan termasuk tetapi tidak terhad kepada: (1) mengecualikan produk atau kategori produk tertentu daripada memperoleh yuran pengiklanan dan/atau (2) mengurangkan atau meningkatkan yuran pengiklanan untuk produk atau kategori produk tertentu. Kami juga mungkin menjalankan tawaran atau promosi masa khas atau terhad di mana anda mungkin memperoleh yuran pengiklanan pada Produk atau kategori Produk yang sebelum ini dikecualikan daripada memperoleh yuran pengiklanan, atau anda mungkin memperoleh peningkatan kadar yuran pengiklanan daripada yang dinyatakan di atas.

Kami mungkin memberitahu anda tentang pengecualian ini, perubahan kadar, tawaran istimewa atau promosi dengan mengemas kini halaman ini atau melalui e-mel, catatan blog atau cara lain.

 

 

 

.