Партньорска политика

График на комисионните за партньорска програма

Тази График на таксите за рекламиране на Програмата на сътрудниците („График“) е част от Оперативното споразумение, което урежда вашето участие в Програмата на сътрудниците. Този График описва тарифите за рекламни такси, които можете да спечелите като участник в Програмата. Той също така описва ограниченията, които се прилагат за получаване на рекламни такси за определени продукти.

От време на време можем да променяме този график в съответствие с Оперативното споразумение. Всички термини с главни букви, използвани по-долу, които не са дефинирани на тази страница, имат значенията, дадени им в Оперативното споразумение.

През всеки календарен месец можете да печелите рекламни такси за квалифицирани покупки. Повечето такси за реклама се изчисляват като процент от квалифицираните приходи въз основа на таблиците по-долу и са предмет на ограниченията, описани в раздела „Ограничения на таксите за реклама за определени продукти“ по-долу. Може също така да предлагаме рекламни такси под формата на награди или други специални оферти, както е описано в раздела „Специални оферти и промоции“ по-долу. „Отговарящи на условията приходи“ означава суми, които получаваме от отговарящи на условията покупки на клиенти, с изключение на таксите за доставка, обработка и опаковане на подаръци, данъци и такси за обслужване, минус всякакви отстъпки, такси за обработка на кредитни карти, връщания и лоши дългове.

Стандартната структура на таксата за рекламиране на Програмата е описана в Таблица 1. Ставките на таксата за рекламиране, които може да спечелите, ще варират в зависимост от категорията на Продуктите, които се изпращат, предават поточно или изтеглят (според случая) през даден календарен месец, които представляват Квалифициране покупки. Ние ще определим класификацията на продуктите във всяка категория, посочена в таблица 1 по-долу или описана по друг начин на тази страница.

Стандартна структура на комисията

Стандартна комисионна до 3% се дава за всички продукти, с изключение на изброените по-долу.

Специални оферти и промоции

В момента няма специални оферти

Важна бележка

От време на време може да правим промени в ставките на рекламните такси, включително, но не само 1.) Изключване на определени продукти или категории продукти от печелене на рекламни такси и/или 2.) Намаляване или увеличаване на рекламната такса за конкретни продукти или категории продукти. Може също така да предлагаме специални или ограничени във времето оферти или промоции, при които можете да печелите рекламни такси за Продукти или категории Продукти, които преди това са били изключени от печеленето на рекламни такси, или можете да печелите увеличени ставки за рекламни такси от тези, посочени по-горе.

Може да ви уведомим за тези изключения, промени в цените, специални оферти или промоции, като актуализираме тази страница или чрез имейли, публикации в блогове или по друг начин.

Приложение 1:

График на комисионните за партньорска програма

Този график на комисионните за партньорската програма („График“) е част от Оперативното споразумение, което урежда вашето участие в партньорската програма. Този График описва тарифите за рекламни такси, които можете да спечелите като участник в Програмата. Той също така описва ограниченията, които се прилагат за печелене на рекламни такси за определени продукти.

От време на време можем да променяме този график в съответствие с Оперативното споразумение. Всички термини с главни букви, използвани по-долу, които не са дефинирани на тази страница, имат значенията, дадени им в Оперативното споразумение.

По време на всяко календарно тримесечие можете да печелите рекламни такси за квалифицирани покупки.    Повечето такси за реклама се изчисляват като процент от квалифицираните приходи въз основа на таблица 1 по-долу и са предмет на ограниченията, описани в раздела „Ограничения на ставките на таксите за реклама за определени продукти“ по-долу.Може също така да предлагаме рекламни такси под формата на премии или други специални оферти, както е описано в раздела „Специални оферти и промоции“ по-долу „Отговарящи на условията приходи“ означават суми, които получаваме от клиентите Отговарящи на изискванията покупки.

Стандартната структура на таксата за рекламиране на Програмата е описана в Таблица 1. Ставките на таксата за рекламиране, които може да спечелите, ще варират в зависимост от категорията на Продуктите, които се изпращат, предават поточно или изтеглят (според случая) през дадено календарно тримесечие, което представлява квалифицирано покупки. Ние ще определим класификацията на продуктите във всяка категория, посочена в Таблица 1 по-долу или описана по друг начин на тази страница.

Таблица 1

Елемент

Sстандартен Cомисия

Забележка

Всички продукти

3%

/

 

Ограничения на таксите за реклама за определени продукти

Няма ограничение в момента

Специални оферти и промоции

В момента няма специални оферти

Важна бележка

От време на време може да правим промени в ставките на таксите за реклама, включително, но не само: (1) да изключим определени продукти или категории продукти от печеленето на такси за реклама и/или (2) да намалим или увеличим таксата за реклама за конкретни продукти или категории продукти. Може също така да предлагаме специални или ограничени във времето оферти или промоции, при които можете да печелите рекламни такси за Продукти или категории Продукти, които преди това са били изключени от печеленето на рекламни такси, или можете да печелите увеличени ставки за рекламни такси от тези, посочени по-горе.

Може да ви уведомим за тези изключения, промени в цените, специални оферти или промоции, като актуализираме тази страница или чрез имейли, публикации в блогове или по друг начин.

 

 

 

.