Условия за ползване


 

КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБ САЙТА, ВИЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА  TERMS НА ИЗПОЛЗВАНЕ; АКО НЕ СЪГЛАСНИ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УЕБ САЙТА.

 

Благодарим ви, че избрахте да посетите www.ipollo.com („този уебсайт“) .Функциите на уебсайта и продуктите и услугите, публикувани на този уебсайт („Услуги“) се предоставят от Ipollo HK Limited и/или неговите дъщерни дружества, филиали („iPollo“или „нас“). Използвайки нашите Услуги, вие потвърждавате и се съгласявате, че: (1) сте спазили всички приложими закони и разпоредби в приложимата юрисдикция и; (2) вие сте прочели и сте се съгласили с тези Условия за за ползване („Условията за ползване“).

Доколкото това е позволено от закона, iPollo си запазва правото, по свое усмотрение, да променя, модифицира, добавя или премахва части от Условията за ползване по всяко време. Ваша отговорност е да проверявате периодично Условията за ползване за промени. Продължителното използване на този уебсайт след публикуването на промените ще означава, че приемате и се съгласявате с промените.

В допълнение към спазването на Общите условия, понякога може да се прилагат допълнителни условия за услуги. (например, когато правите поръчка, вие също ще бъдете подчинени на правилата и условията за поръчка). Ако Условията за ползване са несъвместими с Условията на услугата, тези Условия на услугата ще имат контрол.

С достъп, използване или опит за използване на iPollo Услуги в каквото и да е качество, вие потвърждавате, че приемате и се съгласявате да бъдете обвързани с Условията за ползване. Ако не сте съгласни, не влизайте в този уебсайт и не използвайте нашите Услуги.

 

1. Cсъдържание

 • Всички текстове, графики, потребителски интерфейси, визуални интерфейси, модели, диаграми, снимки, търговски марки, лога, звуци, музика, видеоклипове, анимации, произведения на изкуството и компютърен код (заедно „Съдържание“), включително, но не ограничено до дизайна, структурата, подбора, координацията, изразяването, „изгледа и усещането“ и подредбата на такова Съдържание, съдържащо се на този уебсайт, е собственост, контролира се или лицензирано от или на iPollo и е защитено от търговски облик, авторски права, патенти и закони за търговските марки и различни други права на интелектуална собственост и закони за нелоялна конкуренция.
 • Освен както е изрично предвидено в Условията за използване, никоя част от този уебсайт и никакво Съдържание не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, препубликувани, качвани, публикувани, публично показвани, кодирани, превеждани, предавани или разпространявани по какъвто и да е начин (включително „огледално“) на всеки друг компютър, сървър, уеб сайт или друг носител за публикуване или разпространение или за което и да е търговско предприятие, без изричното предварително писмено съгласие на iPollo.
 • Можете да използвате информация за продуктите и услугите на iPollo, нарочно предоставени от iPollo за изтегляне от този уебсайт, при условие че (1) използвате тази информация изключително за лична, некомерсиална информационна цел и не копирате или публикувате такава информация на който и да е мрежов компютър или я излъчва в каквато и да е медия, (2) не прави промени в каквато и да е такава информация, (3) не прави никакви допълнителни декларации или гаранции, свързани с такава информация или документи съдържащи такава информация, и (4) не премахва всеки език на известието за собственост във всички копия на тези документи.

 

2. UСтандарти за мъдрец

 • Този уебсайт не може да бъде използван незаконно или за каквито и да било цели, забранени в настоящите условия за ползване, нито този уебсайт и неговото съдържание могат да бъдат използвани за нарушаване на законните права и интереси на други лица или организации.
 • Не трябва да използвате никаква форма на устройство, програма или алгоритъм за достъп, получаване, копиране или наблюдение на която и да е част от този уебсайт или неговото съдържание. Освен това няма да посещавате, получавате или копирате каквито и да било материали, документи или информация на този уебсайт по метод, който не е предоставен от този уебсайт.
 • Не трябва да се опитвате да осъществявате незаконен достъп, декодиране или да използвате други незаконни методи, за да получите неоторизиран достъп до този уебсайт, неговото съдържание или неговите услуги. Вие нямате право да проследявате, да търсите обратно, декриптирате или декодирате каквато и да е клиентска информация на този уебсайт, включително, но не само, идентификационните номера на потребители, различни от вас, до неговия източник, или да използвате този уебсайт или която и да е услуга или информация, предоставена или предлагана от или чрез този уебсайт, по какъвто и да е начин, когато целта е да се разкрие каквато и да е информация, включително, но не само лична идентификация или информация, различна от вашата собствена информация, както е предвидено от този уебсайт.
 • Не трябва да нарушавате нито един от механизмите за сигурност или мерките за удостоверяване, използвани от или свързани с този уебсайт. Нямате право да изследвате, сканирате или по друг начин да тествате за каквито и да е мрежови слабости на този уебсайт или тези, свързани с него, нито да предприемате каквато и да е форма на атака срещу него.
 • Приемате, че няма да предприемате никакви действия, които налагат неразумно или непропорционално голямо натоварване върху инфраструктурата на този уебсайт или системите или мрежите на iPollo, или каквито и да било системи или мрежи, свързани с този уебсайт или с
 • Приемате да не използвате никакво устройство, софтуер или рутина, за да пречите или да се опитвате да попречите на правилната работа на този уебсайт или на транзакция, извършвана на този уебсайт, или на използването на този уебсайт от други лица.
 • Не можете да фалшифицирате заглавки или по друг начин да манипулирате идентификатори, за да прикриете произхода на всяко съобщение или предаване, което изпращате до iPolloon или чрез този уебсайт или която и да е услуга, предлагана на или чрез този уебсайт. Не можете да се преструвате, че сте или че представлявате някой друг, или да се представяте за друго физическо или юридическо лице.
 • Не можете да използвате този уебсайт или каквото и да е Съдържание за цели, които са незаконни или забранени от Условията за ползване, или да настоявате за извършване на каквато и да е незаконна дейност или друга дейност, която нарушава правата на iPollo или други.
 • Трябва да сте на достатъчна възраст и правоспособност, за да използвате този уебсайт. iPollo не позволява на непълнолетни да използват услугите на iPollo и да купуват продукти на iPollo. На непълнолетни лица е строго забранено да използват и управляват продукти на iPollo и iPollo не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно управление, съхранение и поставяне на продуктите на iPollo.

 

3. Aсчет, Password и Sсигурност

 • Може да се наложи да регистрирате iPolloID или да влезете в своя iPollo ID, за да получите достъп до определени функции или услуги на този уебсайт. Регистрирайки се за акаунт в iPollo, вие заявявате и гарантирате, че сте лице, което законно получава продуктите или услугите, предлагани от iPollo съгласно законите на вашата юрисдикция.
 • Поемате пълната отговорност за защитата на поверителността на информацията за вашия акаунт, включително паролата ви. Вие поемате пълната отговорност за всички действия, които се случват във или срещу вашия акаунт, в случай че не успеете да запазите сигурността и поверителността на споменатата информация.
 • Ако установите, че вашият акаунт има нередности или аномалии, включително, но не само, паролата е променена или акаунтът е влязъл в или използван от неупълномощени лица, трябва да уведомите iPollo, ако не можете да запазите поверителността от информацията за вашия акаунт води до използването на акаунта ви от други, което допълнително води до щети на iPolloor, други посетители на този уебсайт, вие може да носите отговорност за тези щети
 • Не трябва да използвате iPolloID на други хора по всяко време без изричното разрешение на притежателя на акаунта. iPollo не може и няма да носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от неспазването на тези задължения.

 

4. Privacy

 • Политика за поверителност на Ipollo се прилага за използването на този уебсайт и нейните условия са част от Условията за ползване чрез тази препратка. Подробностите за Политиката за поверителност на iPollo можете да видите на този уебсайт. Освен това трябва да се отбележи, че мрежовата връзка и данните, предавани между вас и този уебсайт, не са нито напълно безопасни, нито поверителни и е възможно информацията и данните, които изпращате на този уебсайт, да бъдат прихванати от други. iPollo не е в състояние да гарантира сигурността и поверителността на мрежовата връзка и данните, предавани между вас и този уебсайт. Разбирате, че всяко съобщение или информация, които изпращате до този уебсайт, може да бъде прочетена или прихвана от други, дори ако има специално известие, че конкретно предаване (например информация за кредитна карта) е криптирано.

 

 1. Интелектуална собственост
  • Съдържанието в този уебсайт е собственост на iPollo и/или трети страни и е защитено от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони, включително, но не само, авторски права. Не се предоставя лиценз по отношение на тези права на интелектуална собственост. Използването от ваша страна на този уебсайт не ви предоставя, не прехвърля или не ви предоставя никакви права, собственост или интерес от Съдържанието.
  • Приемате, че няма да използвате Съдържанието по никакъв начин, освен за използване на услугите, налични на този уебсайт, в съответствие с Условията за ползване. Този уебсайт може да се използва само за лични и нетърговски цели. Не трябва да отпечатвате, копирате, променяте, публикувате, възпроизвеждате, разпространявате, повторно предавате, прехвърляте, качвате, изтегляте, съхранявате, показвате публично, продавате, лицензирате, извършвате обратно инженерство, декомпилирате или разглобявате Съдържанието без предварителното писмено съгласие на iPollo, запазвайте и освен до степента, разрешена от законите за авторското право и/или за изтегляне и отпечатване на Съдържанието само за целите на личното водене на записи.
  • Логото „iPolloMiner “, споменато в този уебсайт се отнася до търговска марка, лого, дизайн и символ, законно притежавани от iPollo понастоящем или в бъдеще, включително без ограничение IPOLLO、IPOLLOMINER、iPolloMiner、PineappleMiner (колективно „iPolloly Лого Miner“). Посочените по-горе лога са собственост на iPollo в съответствие със закона, включително, но не само, права върху търговски марки, патенти, авторски права, търговски тайни и т.н. Без писмено разрешение на iPollo, никоя организация или физическо лице няма право:
 • използва или позволява на някой от своите служители да използва всички или част от правата и предимствата на логото на iPollo Miner;
 • използвайте логото, което е объркващо подобно на логото на iPollo Miner ;
 • прилага всяка търговска марка, свързана с логото на iPolloMiner или включва лого на iPollo Miner;
 • избройте логото на iPollo Miner по какъвто и да е начин на уебсайтовете или платформите, включително, но не само Wechat, Weibo, Facebook, Twitter и всеки друг сайт на социална мрежа, или връзка към уебсайта на iPollo от уебсайтовете или платформите, които притежава .
  • Също така не трябва да участвате в каквото и да е поведение, което нарушава, нарушава или неправомерно присвоява права на интелектуална собственост на iPollo или която и да е друга страна, и такова нарушение, нарушение или незаконно присвояване ще представлява нарушение на Условията за ползване Без разрешение или ви се предоставя разрешение да използвате или разрешавате на други да използват иконите, адресите на сайтове или каквито и да било други средства за хипервръзка на други интернет сайтове с която и да е страница в уебсайта, освен ако iPollo изрично не разреши писмено.

 

6. Връзки към други сайтове и към iPollo Сайт

 • Този уебсайт може да съдържа връзки към други независими уебсайтове на трети страни („Свързани сайтове“). Тези свързани сайтове се предоставят единствено за удобство на нашите посетители. iPollo не дава никакви изрични или косвени гаранции относно съдържанието, услугите и информацията, предоставени на свързаните сайтове, нито тези връзки трябва да се считат за препоръка или разрешение от iPollo по отношение на тези свързани сайтове. Такива свързани сайтове не са под контрола на iPollo и iPollo не носи отговорност и не одобрява съдържанието на тези свързани сайтове, включително информация или материали, съдържащи се в такива свързани сайтове. Ще трябва да направите своя собствена независима преценка относно взаимодействието си с тези свързани сайтове.

 

7. Rзапазване на права

 • iPollore си запазва правото да извършва следните действия по всяко време без предизвестие: (1) Спиране или прекратяване на работата или достъпа до целия или част от този уебсайт по всяко време, независимо от причината; (2) Поправете или променяте цялото или част от Съдържанието на този уебсайт, както и всички приложими политики, условия или клаузи; (3) Преустановете работата на целия или част от уебсайта с цел поддръжка, промяна на грешки или други подобни промени на редовни или нередовни интервали.

 

8. Sдействия и политика за експортиране

 • iPollo не участва в транзакция, пряко или косвено, със санкционирана страна, регион или лице, нито участва в транзакция, включваща санкционирана страна, регион или лице. Не можете да използвате никакви продукти и услуги на iPollo, ако сте обект на санкции от САЩ или на санкции в съответствие със законодателството на САЩ, наложено от правителствата на държавата, в която се намирате. Трябва да спазвате всички ограничения за износ и реекспорт в САЩ или други, които може да важат за стоки, софтуер, технологии и услуги.

 

9. Product S захранване

 • Продуктите, услугите и свързаните с тях описания, показани на този уебсайт, може да са различни в различните страни и региони. Ако имате нужда от конкретна информация за продукт или услуга, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти.
 • Вие потвърждавате и се съгласявате, че естеството на продуктите в този уебсайт не е потребителска електроника за цял живот и всички поръчки се правят според нуждите, посочени от Всички продажби са окончателни. Няма да бъдат предоставени възстановявания.

 

10. Dотговорност

 • ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ Е ДОСТЪПНО САМО ЗА ВАША УМНА УПОТРЕБА. IPOLLO НЕ ОБЕЩАВА, ЧЕ САЙТЪТ ИЛИ КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ, УСЛУГА ИЛИ ФУНКЦИЯ НА САЙТА ЩЕ БЪДЕ БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ, ИЛИ ЧЕ КАКВИ ДЕФЕКТИ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ИЛИ ВАШИ УЕБ САЙТЩЕ ПРЕДОСТАВИ КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ. IPOLLO НЕ ГАРАНТИРА НАЛИЧНОСТТА, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА И ДОСТЪПНОСТТА НА ТОВА И НИЕ СЪВМЕСТНО НЕГОВИТЕ УСЛУГИ.ТОЗИ УЕБСАЙТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ОСНОВА „КАКТО Е, ВИЕ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ НОСЕТЕ ВСИЧКИ ОТГОВОРНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ И ВСЯКАКЪВ УЕБСАЙТ, СВЪРЗАНИ С НЕГО. ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТЕ НЕДОВОЛНИ ОТ ЦЯЛ ИЛИ ЧАСТ ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ЕДИНСТВЕНИЯТ ВИ НАЧИН НА ПОКРАЩИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ Е ДА СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЦЯЛИЯ ИЛИ ЧАСТ ОТ ТОЗИ УЕБСАЙТ, КАТО ОГРАНИЧЕНИЕ ОТ СРЕДСТВА ЗА СРЕДСТВА ЗА СЪСТАВ НА ВАШИЯ СЪСТАВ t66  ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ.
 • ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКУВАНА В ТОЗИ УЕБСАЙТ ОТНОСНО ВИДОВЕТЕ НАЛИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ПРОДУКТОВИТЕ ФУНКЦИИ, КОНФИГУРАЦИИ, ПАРАМЕТРИ, ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И СЕРИИ НА СЕТИ. ФУНКЦИИТЕ, КОНФИГУРАЦИИ, ПАРАМЕТРИ И ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ НА ВСЯКО ДАННИ ПРОДУКТ МОГАТ ДА БЪДАТ КОРИГИРОВАНИ НА РАЗЛИЧНИ ЕТАПИ ОТ ЖИЗНЕННИЯ ЦИКЪЛ НА ТОЗИ ПРОДУКТ И МОЖЕ ДА ОТНЕМЕ ВРЕМЕ ЗА IPOLLOESS57OT666. , ПЪЛНОТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ.
 • ГОРЪТ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НАВРАНЯВАНЕ, ПРИЧИНЕНИ ОТ НЕУСПЕХА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ГРЕШКА, ПРОПУСКАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ, ИЗТРИВАНЕ, ДЕФЕКТ, ЗАКЪСНЕНИЕ В РАБОТАТА ИЛИ НА КОМПЮТЪРНИЯ КОМПЮТЕР, ИЗКЛЮЧВАНЕ НА НАЙ-КОМПЮТЪРНИЯ КОМПЮТЕР НА ИЛИ НЕОТЪРЖЕН ДОСТЪП ДО, ПРОМЕНА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАЛИ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОРА, ДЕРЕКТ, НЕГАРНИЯ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ.

 

11. Lимитация на задължения

 • IN НИКОЕ СЪБИТИЕ НЯМА IPOLLOИ СЪДЪРЖЕНИТЕ МУ ФИЛИАЛИ СА ОТГОВОРНИ ПРЕД ВАС ЗА ВСЯКАКВИ НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТИ ОТ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ДОБРА ВОЛЯ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА НЕМАТЕРИАЛНА ЗАГУБА), ПРОИЗТИРАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ВАШИЯ ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЧРЕЗ САЙТА, ​​ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ДРЕЖЕСТВО (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕГАРНИЯ), УСТАВ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ И ДАЛИ НЯКОЕ СУБЕКТИЕ Е БИЛО ИНФОРМИРАНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ 66 ЩЕТИ, ИЛИ НЕ.
 • АКО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ ОТ ВАШАТА ФОРМА ДОВЕДЕ ДО КАКВАТО И ДА ФОРМА НА ПОВРЕЖДА ИЛИ ЗАГУБА, ПЪЛНАТА И МАКСИМАЛНА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТОIPOLLO НЕГОВИТЕ СЪДЪРЖАННИ ПРЕЗИМАТЯТ, ЩЕ НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА ОБЩАТА СУМА ЗА АБОНАМЕНТ ИЛИ ПОДОБНИ ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАШЕТО УСЛУГИ ИЛИ ФУНКЦИИ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ.

 

12. Обезщетение

 • Приемате да обезщетите и държите iPollo, неговите служители, директори, акционери, предшественици, правоприемници, служители, агенти, дъщерни дружества и свързани дружества, безвредни от всякакви искания, загуби, отговорности, искове или разходи (включително адвокати ' такси), направени срещу iPolloby всяка трета страна поради или произтичаща от или във връзка с използването на сайта от ваша страна.

 

13. Нарушение на Условията за ползване

 • 13.1 iPollo може да разкрие всяка информация, която имаме за вас (включително вашата самоличност), ако преценим, че такова разкриване е необходимо във връзка с разследване или оплакване относно използването на този уебсайт или за идентифициране, се свържете или заведете съдебни действия срещу някого, който може да причинява нараняване или намеса (умишлено или неволно) на правата или собствеността на iPollo, или на правата или собствеността на посетителите или потребителите на този уебсайт, включително клиентите на iPollo.iPollo запазва правото по всяко време да разкрива всяка информация, която iPollo сметне за необходима за спазване на приложимия закон, наредба, правен процес или правителствено искане iPollo също може да разкрие вашата информация, когато iPollo реше, че приложимото законодателство изисква или разрешава такова разкриване, включително обмен на информация с други компании и организации с цел защита от измами.
 • 13.2 Вие потвърждавате и се съгласявате, че iPollo може да запази всяко предаване или комуникация от ваша страна с iPollo чрез този уебсайт или всяка услуга, предлагана на или чрез този уебсайт, и може също да разкрие такива данни, ако е необходимо да го направи по закон или iPollo определя, че такова запазване или разкриване е разумно необходимо за (1) спазване на правния процес, (2) налагане на Условията за ползване, (3) отговор на твърдения, че такива данни нарушават правата на други, или (4) ) защитава правата, собствеността или личната безопасност на iPollo, неговите служители, потребители или посетители на този уебсайт, както и обществеността.
 • 13.3 Приемате, че iPollo може по свое усмотрение и без предварително известие да прекрати достъпа ви до този уебсайт и/или да блокира бъдещия ви достъп до този уебсайт, ако установим, че сте нарушили Условията за използване или други споразумения или насоки, които могат да бъдат свързани с използването на този уебсайт от ваша страна. Вие също така се съгласявате, че всяко нарушение от ваша страна на Условията за ползване ще представлява незаконна и нелоялна бизнес практика и ще причини непоправима вреда на iPollo, за която паричните щети биха били неадекватни, и се съгласявате с  всякакво забранително или справедливо облекчение, което iPollo сметне необходимо или подходящо при такива обстоятелства. Тези средства за правна защита са в допълнение към всички други правни средства, които iPollo може да има по закон или по справедливост.
 • 13.4 Приемате, че iPollo може, по свое усмотрение и без предварително известие, да прекрати достъпа ви до този уебсайт по причина, която включва (но не се ограничава до) (1) искания по закон правоприлагащи или други правителствени агенции, (2) искане от ваша страна (самоинициирани изтривания на акаунти), (3) прекратяване или материална промяна на този уебсайт или която и да е услуга, предлагана на или чрез този уебсайт, или (4) неочаквани технически проблеми или проблеми .
 • 13.5 Ако iPollo предприеме каквито и да било правни действия срещу вас в резултат на нарушаването от вас на Условията за ползване, iPollo ще има право да възстанови от вас и вие се съгласявате да заплатите, всички разумни адвокати такси и разходи за такова действие, в допълнение към всяко друго облекчение, предоставено на iPollo. Вие се съгласявате, че iPollo няма да носи отговорност пред вас или трета страна за прекратяване на достъпа ви до този уебсайт в резултат на нарушение на Условията за ползване.

 

14. Приложими закони и юрисдикция на спорове

 • Условията за ползване се тълкуват и прилагат в съответствие със законите на Хонконг, без да се пораждат конфликти на закони, правила или принципи.
 • Всеки спор, противоречие, разлика или претенция, произтичащи от или свързани с Условията за ползване, включително валидността, тълкуването, изпълнението, нарушаването или прекратяването им или всеки спор относно извъндоговорни задължения, произтичащи от или свързани с до него ще бъде отнесено и окончателно разрешено чрез арбитраж, администриран от Международния арбитражен център на Хонконг (HKIAC) чрез арбитраж съгласно Арбитражните правила на UNCITRAL, които са в сила, когато бъде представено известието за арбитраж. Органът по назначаването е Международният арбитражен център на Хонконг. Законът на тази арбитражна клауза е правото на Хонконг. Седалището на арбитража е Хонконг. Броят на арбитрите е един. Арбитражното производство се води на английски език. Решението и решенията на арбитража са окончателни и обвързващи за страните.

 

15. SПолитики, модификация и разделимост на сайта

 • Моля, прегледайте другите ни правила, публикувани на този уебсайт. Тези правила също уреждат използването на нашите Услуги от ваша страна. Запазваме си правото да правим промени в нашия сайт, политики, Условия за обслужване и Условия за ползване по всяко време. Ако някое от тези условия бъде счетено за невалидно, невалидно или по някаква причина неприложимо, това условие ще се счита за отделимо и няма да засяга валидността и приложимостта на което и да е останало условие.

 

 

Информацията, съдържаща се в този Wебсайт подлежи на промяна без предизвестие.

Актуализирано от правния екип на iPollo на 6 януари 2022 г.

 

 

 

.